ஓம் முருகா


முருகர் துதி

'ஓம் முருகா' என்று ஒங்கி ஒலிக்கும் ஒருவரின் குரலுக்கு ஒரு நாளும் துன்பமில்லை..!